Condicions generals d’ús del portal

Les clàusules que es relacionen a continuació regulen les condicions d’ús dels portals d’Internet www.condeshotels.com, www.condesdebarcelona.com, www.hotelcondesdebarcelona.com, www.condesdebarcelona.cat, www.hotelespanya.com, www.loidi.com, www.restaurantlasarte.com i www.monument-hotel.com d’Gestiser 2002, SL (en endavant, el portal). El terme usuari inclou qualsevol persona que accedeixi al portal, sigui directament o des d’un altre lloc d’Internet. Les condicions generals que regulen l’ús del portal són les següents:

1.- GENÈRIQUES
Els serveis oferts per Gestiser 2002, SL en aquest lloc d’Internet es regulen mitjançant les clàusules que contenen aquestes condicions (sens perjudici de la resta d’avisos legals i condicions que figuren en el portal). Gestiser 2002, SL es reserva el dret de modificar, totalment o parcial, aquestes condicions generals i les noves condicions que acordi seran aplicables tan bon punt siguin inserides a la pàgina.

2.- IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL DE L’EMPRESA OFERENT
Gestiser 2002, SL, amb CIF B61252961 i domicili al passeig de Gràcia, 73-75, 08008, Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 44879, foli 7, full B470137, inscripció 1, presta els seus serveis a través d’Internet a les pàgines web www.condeshotels.com, www.condesdebarcelona.com, www.hotelcondesdebarcelona.com, www.condesdebarcelona.cat, www.hotelespanya.com, www.loidi.com, www.restaurantlasarte.com i www.monument-hotel.com. Per a qualsevol consulta, suggeriment o reclamació, l’usuari es pot adreçar a les oficines de la nostra empresa, situades a l’adreça esmentada anteriorment, o bé a l’adreça de correu electrònic: informatica@condesdebarcelona.com.

3.- CONDICIONS D’ACCÉS DE L’USUARI
L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en aquest lloc d’Internet amb les finalitats pròpies del portal exclusivament, en concret la finalitat d’obtenir informació sobre els serveis oferts i de fer suggeriments, i a no fer directament o indirecta cap tipus d’explotació comercial diferent dels usos autoritzats. L’usuari de la pàgina web té dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública que s’hi recull, tot i que Gestiser 2002, SL es reserva el dret de restringir l’accés a determinades seccions i serveis del portal als seus clients.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els materials i els continguts del portal (a títol enunciatiu i no limitador: les marques, els logotips, els textos, les fotografies, les icones, les imatges, etc., com també el disseny gràfic, el codi font i la resta d’elements de programari que conté aquesta pàgina web) són propietat d’Gestiser 2002, SL o de les altres entitats que poden oferir informació a través del portal. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional. Sense l’autorització prèvia escrita de forma fefaent d’Gestiser 2002, SL o, si escau, de l’entitat titular dels drets, no està permès utilitzar-los, reproduir-los, transmetre’ls ni manipular-los, com tampoc qualsevol ús que depassi la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts. L’accés als serveis subministrats no suposa per part d’Gestiser 2002, SL ni per part del titular respectiu cap renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia i expressa per escrit dels titulars respectius d’aquests drets, sens perjudici del dret de visualització i obtenció d’una còpia privada de seguretat d’aquests continguts, sempre que aquest dret s’exerceixi d’acord amb els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, i s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a la informació personal de l’usuari. La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspon exclusivament a l’usuari.

5.- OBJECTE DEL PORTAL
Aquesta pàgina ha estat dissenyada per Gestiser 2002, SL per facilitar informació sobre els seus serveis. La pàgina web disposa d’unes dades de contacte i formularis a través dels quals els usuaris es poden dirigir a l’empresa per a les finalitats previstes en cada cas, segons la regulació de les clàusules del portal. Gestiser 2002, SL es reserva el dret de fer totes les modificacions i actualitzacions de la pàgina web que consideri convenients.

6.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
Gestiser 2002, SL no respon per les interrupcions que es puguin produir en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts. Gestiser 2002, SL no respon davant de qualsevol possible responsabilitat pels danys i els perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat o autenticitat de la informació facilitada pels usuaris. Així mateix, Gestiser 2002, SL no respon de les pàgines web a les quals pugui remetre a través d’enllaços o vincles, bàners o altres dispositius, ni dels continguts que aquestes puguin incloure en els seus portals. Gestiser 2002, SL no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al portal, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, encara que invertirà tots els seus esforços a evitar possibles errors i en cas que n’hi hagi a reparar-los o actualitzar-los. Gestiser 2002, SL es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment i sense necessitat d’un avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el portal o en la seva configuració i presentació. Tant l’accés al portal com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui els faci. Gestiser 2002, SL no és responsable dels danys o els perjudicis que es puguin derivar d’aquest accés o ús de la informació.

7.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Informació

La informació rebuda per Gestiser 2002, S.L. a través de la pàgina web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat conforme a la normativa vigent.

Gestiser 2002 S.L. informa al usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d'aquesta pàgina web seran tractatades sota la responsabilitat de Gestiser 2002, S.L. amb la finalitat de gestionar els serveis proporcionats a través del present Portal d'Internet.

Gestiser 2002, S.L. podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per mantenir-los informats sobre les activitats, productes i serveis dels hotels del Grup Cadarso o d'altres entitats relacionades amb aquest grup d'empreses que puguin resultar del seu interès.

Al proporcionar les seves dades a través dels formularis inclosos en aquesta web, vostè està donant el seu consentiment al tractament dels mateixos d'acord amb les condicions establertes en aquesta clàusula informativa.

Conservació de la informació

Les dades proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la cessió de l'activitat, es mantingui la relació comercial durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o fins que no siguin necessaris o pertinents per a la finalitat per la qual han estat recollits o registrats .

Destinataris:

Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal, encara que sí que seran compartits amb altres hotels del Grup Cadarso:

• HOTEL CONDES 2015, S. L.

• HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.

• HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, S.L.,

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Poden sol·licitar en qualsevol moment l'accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per això haurà d'adreçar-se al GRUP CADARSO per correu postal a Avda. Diagonal, 463 bis, 08006 Barcelona, ​​o mitjançant correu electrònic a lopd@grupocadarso.com

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custòdia de dades

Gestiser 2002 S.L. declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d'acord amb la legislació vigent. Per això, s'ha establert un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per tal de determinar i implantar els mitjans tècnics i organitzatius a la seva disposició per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i possibles robatoris de dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

.

8.- LEGISLACIÓ APLICABLE
Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

AVIS IMPORTANT: Aquest site utilitza cookies per millorar els seveis que li oferim. Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtindre més informació aquí.

No tornar a mostrar aquest missatge